Umetnost multikulturnosti - usposabljanje manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije

Nazaj

1. oktober 20081. oktober 2009

Naziv projekta: Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije

Naziv upravičenca: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana

Krovni projekt je »Umetnost multikulturnosti« - fotografska razstava in projekcija kolaža kratkih filmov, za to ciljno skupino nova dodana vrednost, ki je po programu tudi inovativna, ki bo profesionaliziral in dvignil raven dejavnosti teh družbenih skupin, tako da bo uvedel vizualne tehnologije kot sta film in fotografij v njihovo delovanje. Namenjen bo širši slovenski publiki, ki naj bi ji predstavili »manjšinske poglede« prek medija kratkega filma in fotografije in predstavili to družbeno skupino tudi kot filmsko in fotografsko zanimivo, ki ima ponuditi k živopisanosti slovenske družbe drugo okno v svet oz. drugačno videnje družbe ali drugačno videnje družbe na podoben način. Sestavljen bo iz dveh delov, prvi bo predstavljal fotografsko razstavo usposabljencev, drugi del bo prestavljal premiero in dnevne projekcije njihovega filma sestavljenega iz njihovih kratkih filmov (kolaž kratkih filmov).

Ciljno skupino predstavljajo priseljenci in njihovi potomci, ki sestavljajo t. i. novodobne narodnostne manjšine islamske vere, Albanci iz Kosova in Makedonije, Bošnjaki iz Bosne in Hercegovine ter iz regije Sandžak (Srbija in Črna gora), Turki iz Makedonije in Kosova ter nedavni priseljenci iz Turčije ter Romi iz južnih republih nekdanje skupne jugoslovanske države. V Slovenijo so večinoma prišli v sedemdesetih letih kot ekonomska emigracija. Ne glede na to, ali so ohranili versko prepričanje ali ne, in ne glede na to, da v tej generaciji številni med njimi govorijo predvsem slovensko in so tako pravnoformalno kot po pripadnosti tudi Slovenci, pa jih družijo kulturne navade, kot na primer posebna hrana, močnejše družinske vezi, šege ob rojstvu, poroki in smrti, zgodovina (še zlasti zadnja grozovita vojna), zavest pripadnosti in jezik, ki se še vedno uporablja v družini. Videti je, kot da so odlično integrirani, vendar je to varljivo: Slovenci ne vedo skoraj ničesar o njihovi kulturi. Zato obstaja med manjšino in večino nepotrebna napetost. V družini se še vedno govori jezik kraja odselitve, kar je dodano bogastvo, vendar kdaj pomeni tudi pomanjkljivo znanje slovenščine in s tem slabšo zaposljivost na višji ravni. S tem projektom se lotevamo preseganja značilne zaprtosti te družbene skupine in načenjamo vprašanje ciljne usposobljenosti na področju filma (video produkcije) in fotografije in s tem boljše zaposljivosti, h kateri bodo z metodologijo prenosa znanja vplivali tudi sami usposobljenci. Posledica bo večja samozavest in usposobljenost manjšine, prenos znanja, izmenjava kulturnih vrednot in višja zaposljivost.

Uresničitev idej zahteva določena znanja in veščine. Organizator v projektu bo vodil vse zahteve projekta, metodologijo za prenos znanja in delavnice, ki bodo povezala osrednja usposabljanja. Usposobili bomo deset pripadnikov manjšine, ki naj bi potem znali ne samo kreirati fotografsko razstavo in video projekt, temveč tudi organizirati samo razstavo in filmsko premieru in prenesti pridobljena znanja na ostale pripadnike svoje družbene skupine.

Kratkoročni učinki naj bi bili:
deset usposobljenih fotografov,
deset usposbljenih režiserjev (kratkega) filma,
ki bodo kerirali foto in video material za krovni projekt.
Pri tem bomo pripravili metodologijo za usposabljanje in potrebna gradiva ter izvedli lastne programe usposabljanja.
Izdelali bomo promocijska gradiva projekta, spletno stran, letake in plakate ter objavili promocijske oglase.

Dolgoročni učinki (5 let po zaključku projekta) naj bi bili:
5 fotografskih razstav, 15 video projektov, 10 trajnih zaposlitev, 30 usposobljenih na področju filma in fotografije.

Projekt »Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

Višina skupnih stroškov projekta: 79.219,00 EUR
Višina javnih virov financiranja: 73.304,00 EUR

SVLR 

Uradni podatki

Zavod Averroes