Bošnjaki med nami - usposabljanje za sožitje kultur

Nazaj

5. september 200831. oktober 2009

Naziv projekta: Bošnjaki med nami - usposabljanje za sožitje kultur
Naziv upravičenca: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana

Krovni projekt je Letni festival Bošnjakov, povsem inovativen in nov program, ki bo profesionaliziral in dvignil raven tako imenovanih "etničnih" dejavnosti, tako da bo uvedel izmenjavo filozofske misli, prevodne proze in poezije in zavedanja kulturnih razlik in podobnosti s pomočjo okroglih miz, predavanj, filmov, izmenjave pesnikov in pisateljev ter glasbenih prireditev. Namenjen bo širši izobraženi slovenski publiki, ki naj bi ji predstavili bošnjaško manjšino tudi kot intelektualno zanimivo skupino, ki ima marsikaj ponuditi k živopisanosti slovenske družbe. Sestavljen bo iz dveh delov, enega v okviru tritedenske predstavitve v Mestnem muzeju, drugega pa v okviru majskega tedna vseživljenjskega učenja.

Ciljna skupina so Bošnjaki. V Slovenijo so večinoma prišli v sedemdesetih letih kot ekonomska emigracija. Ne glede na to, ali so ohranili versko prepričanje ali ne, in ne glede na to, da v tej generaciji številni med njimi govorijo predvsem slovensko in so tako pravnoformalno kot po pripadnosti tudi Slovenci, pa jih družijo kulturne navade, kot na primer posebna hrana, močnejše družinske vezi, šege ob rojstvu, poroki in smrti, zgodovina (še zlasti zadnja grozovita vojna), zavest pripadnosti in jezik, ki se še vedno uporablja v družini. Videti je, kot da so odlično integrirani, vendar je to varljivo: Slovenci ne vedo skoraj ničesar o njihovi kulturi, oni pa v resnici premalo o slovenski. Zato obstaja med manjšino in večino nepotrebna napetost. V družini se še vedno govori bosanščina, kar je dodano bogastvo, vendar pomeni pomanjkljivo znanje slovenščine in s tem slabšo zaposljivost na višji ravni. S tem projektom se lotevamo preseganja značilne zaprtosti Bošnjakov in načenjamo vprašanje ciljne usposobljenosti na področju višjih oblik kulture in s tem boljše zaposljivosti, h kateri bodo po načelu domino učinka prispevali sami usposobljenci. Posledica bo večja samozavest in usposobljenost manjšine, prenos znanja, izmenjava kulturnih vrednot in višja zaposljivost.

Uresničitev idej zahteva določena znanja in veščine. Najprej nameravamo zaposliti eno osebo, ki bo vodila dokumentacijo, finance in administracijo, pri tem pa se usposobila tudi za kulturni mamagement in izdelavo projektov. Poleg tega bomo usposobili še šest pripadnikov manjšine, ki naj bi potem znali ne samo organizirati krovni projekt, temveč tudi izdelati gradiva in skripta za poučevanje nadaljnih članov in voditi nadaljnja usposabljanja.

Kratkoročni učinki naj bi bili:
- ena zaposlena oseba - organizator - menedžer kulturnih sogodkov,
- tri osebe, usposobljene za organizacijo in nadaljnje usposabljanje,
- in še tri osebe, ki jih bodo usposobile gornje osebe.

Pri tem bomo pripravili metodologijo za usposabljanje in potrebna gradiva ter izvedli lastne programe usposabljanja.
Izdelali bomo promocijska gradiva projekta, spletno stran, letake in plakate ter objavili promocijske članke in oglase.

Dolgoročni učinki (5 let po zaključku projekta) naj bi bili:
5 novo zaposlenih, 10 kulturnih projektov in večjih prireditev ter 15 usposobljenih organizatorjev kulturnih dogodkov in izobraževalcev, ki bodo lahko nadaljevali usposabljanja (train the trainers).

Projekt »Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

Višina skupnih stroškov projekta: 87.537,18 EUR
Višina javnih virov financiranja: 78.523,04 EUR

SVLR

Uradni podatki

Zavod Averroes