Novice

Aktivnosti na projektu VKM

07. maj 2012

Aktivnosti na projektu Vizualne komunikacije multikulture v prvem tromesečju projekta.

 

Vzpostavljena je bila projektna skupina, realiziran "kick-off" meeting - pregled nalog in zastavljenih ciljev projekta, podrobna razdelitev nalog med člane projektne skupine, določeni mejniki, ob katerih se bo projektna skupina redno sestajala. Oblikovana je bila skupina, ki bo deležna izobraževanj in usposabljanj na projektu.

Organizator v projektu je izvedel delavnico o samem projektu in projektih EU (4. 1. 2012) in s tem seznanil zainteresirane za projekt ter jim prestavil projekte sofinancirane s strani EU in delo na teh projektih.

V okviru aktivnosti na projektu smo postavili tudi spletno stran projekta in kupili predvideno nujno potrebno opremo za realizacijo projekta in za usposabljanja v okviru projekta.

Projekt »Vizualne komunikacije multikulture - z veščino grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja do višje zaposljivosti pripadnikov novih narodnih skupnosti« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

VKM

SVLR