Projekt

Datum začetka in konca projekta:
01.10.2011 - 30.09.2012

Naziv projekta:
Vizualne komunikacije multikulture - z veščino grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja do višje zaposljivosti pripadnikov novih narodnih skupnosti

Naziv upravičenca:
Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana

Kratek povzetek projekta:
Razvojni projekt predstavlja usposabljanja za dvig zaposljivosti ranljive skupine s področja vizualnih komunikacij – grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja ter kot rezulatat oblikovanje in izdaja glasila Zavoda Averroes »Sožitje« za to ciljno skupino nova dodana vrednost, ki je po programu tudi inovativna, ki bo profesionaliziral in dvignil raven dejavnosti teh družbenih skupin, tako da bo uvedel vizualne tehnologije oblikovanja v njihovo delovanje. Namenjen bo širši slovenski publiki, ki naj bi ji predstavili »manjšinske poglede« prek različnih medijev oblikovanja in predstavili to družbeno skupino tudi kot oblikovalsko zanimivo, ki ima ponuditi k živopisanosti slovenske družbe drugo okno v svet oz. drugačno videnje družbe ali drugačno videnje družbe na podoben način.

Ciljno skupino, kateri je namenjen razvojni projekt so pripadniki novih narodnih skupnosti v Sloveniji – predvsem predstavniki albanske in bošnjaške narodne skupnosti. V Sloveniji jih živi okoli 50 tisoč, v večini izvira iz ekonomskih priseljencev, ki so najintenzivnejše prihajali v Slovenijo v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Znotraj te skupnosti bodo deležni izobraževanj najbolj proaktivni člani teh skupnosti, ki bodo pripravljeni svoje pridobljenje znanje širiti tudi na preostale zainteresirane člane svoje skupnosti.

Uresničitev idej zahteva določena znanja in veščine. Organizator v projektu bo vodil vse zahteve projekta, metodologijo za prenos znanja in delavnice, ki bodo povezala osrednja usposabljanja. Usposobili bomo šest pripadnikov manjšine, ki naj bi potemznali ne samo kreirati glasilo, temveč tudi ostale oblikovalske projekte in prenesti pridobljena znanja na ostale pripadnike svoje družbene skupine.

Kratkoročni učinki naj bi bili: šest usposobljenih oblikovalcev, ki bodo kerirali glasilo Zavoda Averroes »Sožitje«. Pri tem bomo pripravili metodologijo za usposabljanje in potrebna gradiva ter izvedli lastne programe usposabljanja. Izdelali bomo promocijska gradiva projekta, spletno stran, letake in plakate ter objavili promocijske oglase.
Dolgoročni učinki (5 let po zaključku projekta) naj bi bili: 15 usposobljenih oblikovalcev in 10 izdanih glasil Zavoda Averroes »Sožitje«.

Projekt »Vizualne komunikacije multikulture - z veščino grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja do višje zaposljivosti pripadnikov novih narodnih skupnosti« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

Višina skupnih stroškov projekta:
103.729,50 EUR

Višina javnih virov financiranja:
93.335,50 EUR

Kontaktna oseba za projekt:
Denis Striković (denis@averroes.si)

SVLR